Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

Photomagic1.jpg Photomagic1.jpg A3.jpg A4.jpg A2.jpg A1.jpg Screenshot_20171114201552.png FB_IMG_1510572201286.jpg IMG20171113081527.jpg IMG20171113081351.jpg IMG20171113081608.jpg IMG20171113081557.jpg Images_1.jpg Images.jpg 124507910c46f74d90e4330e51715eeb.jpg 2_114840.jpg Thiep2011kemloichuctangthaycogiao4.jpg 20151105tuyentapthovengay2011haynhatdanhtangthaycogiao1.jpg Hinhanhnhungbaithohayvaynghiavethayco2.jpg Zalo_636440189903701899.jpg

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  Chức năng chính 4

  Chức năng chính 5

  Chức năng chính 6

  Chức năng chính 7

  Tài nguyên dạy học

  Chào mừng quý vị đến với website của Trường TH Cao Dương - Thanh Oai

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  de thi TA LOP 4

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Ánh
  Ngày gửi: 05h:25' 21-03-2017
  Dung lượng: 45.5 KB
  Số lượt tải: 986
  Số lượt thích: 0 người
  School ……..…………………… The 4th text
  Class : 4 Time: 40’

  I. Complete the sentences.
  1. Where are the b_ _ rs?
  2. I like that red bl_ _ se.
  3. Do you like that _ _ ue shirt?
  4. Let’s go to the po_ _ office.
  5. What colour is your new _ _ess.
  II. Fill in the blank.
  1. I want a book. Let’t go ………………
  2. What colour ……… shoes.
  3. Why do we go to a food stall?
  Because I am ……………..
  4. How much ………… that book?
  5. I like Monkey because………………
  III. Select and circle the letter A, B or C
  1. I love animals. Let’s go to the …………….
  A. supermaket B. Post office C. Circus
  2. ………… do you like tigers?
  A. Why B. Where C. What
  3. They ……….. climb and jump.
  A. are B. Can C. do
  4. What ………… is it? It’s black.
  A. animal B. colour C. Stamp.
  5. I like flowers because they are ………….
  A. cheep B. expensive C. beautiful.
  IV. Compelete the sentences wits the words in the box.  My mother and I want to do some shopping. Fist, we go to the closhing ( 1) …….. my mother wants to beey (2)……. Blouse. Then, we go to the bookshop because I want some ( 3) .. fimally, we go to the food (4) ….. because we want to buy (5) ……food.
  School ……..………………………………………...… The 4th text
  Class : 3 Time: 40’

  I. Cricle the odd one out.
  1. cloudy sunny rainy weather
  2. how many what where
  3. Cats dogs toys birds
  4. small it big large
  5. a in on over
  II. Cricle the correct answers.
  1. How’s the weather today?
  A. The douds are in the sky.
  B. It’s cloudy.
  C. There are three clouds.
  2. How many toys are there in the room?
  A. There are three.
  B. They have three
  C. They’are over three
  3. Do you have pets
  A. Yes i has a dog
  B. yes, I have a dog
  C. Yes, I have two dog.
  4. You have a dog. What about your sister?
  A She have no pets
  B. She has no pet
  C. She has no pets.
  5. Where are the robots?
  A. They’re on the table.
  B. It’s on the table.
  C. They on the table.
  II. Complete the sentences.
  1. Ho _ is the _ eather _ _ day?
  2. I _ is _ _ iny
  3. How m _ _y dogs _o you h _ ve?
  4. She _ _s two cats
  5. I ha_ _ n _ ro_ots.
  IV. Read and complete the sentence.  My name is Nga (1) I ………..two pets: a dog and a cat. My sister Lan (2) ……….. no pets. She has many (3) ………… She has nice dolls and five robots. My friend Nam has no toys. He has many (4) ………. He has four birds and ten fish. They are (5)…………..

  School ……..……………………………………..…… The 4th text
  Class : 5 Time: 40’

  I. Reorder the sentences to make a dialogue.
  … You’re welcome.
  ... Excuse me. Where’s the supermarket?
  … Because I want to buy some new clothes.
  ... Go straight a head. Then turn rigt . It’s on your left.
  … Why do you want to go there?
  II. Match the sentences.
  1. How often do you play football?
  
  - He’s a doctor
  
  2. What does your father do?
  
  - I have a cold
  
  3. How many teachers were there?
  
  - I’m going to the museum
  
  4. Whats the matter?
  
  - twice a week
  
  5. What are you going tomorrow?
  
  - There were a lot.
  
  III. Select and tick the letter A, B, C or D
  1. What is the weather like….. summer?
   
  Gửi ý kiến