Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

WP_20180317_002_2.jpg 20171208_082722.jpg 20180209_152828.jpg 20180223_154854.jpg FB_IMG_1510842472896.jpg Received_723658231156288.jpeg IMG_9440.JPG 20171220_143029.jpg 20171220_143140.jpg 20171220_145017.jpg 20171220_150403.jpg 20180122_171517.jpg 20180205_083303.jpg 20180205_083329.jpg 20180209_152955.jpg 20180209_153027.jpg 20180209_153013.jpg 20180221_084351.jpg Jpg.flv Hoa_2.flv

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  Chức năng chính 4

  Chức năng chính 5

  Chức năng chính 6

  Chức năng chính 7

  Tài nguyên dạy học

  Chào mừng quý vị đến với website của Trường TH Cao Dương - Thanh Oai

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  kế hoạch khuyến học khuyến tài năm học 2015-2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Kim Loan
  Ngày gửi: 20h:51' 09-09-2015
  Dung lượng: 106.5 KB
  Số lượt tải: 18
  Số lượt thích: 0 người
  ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CAO DƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HỘI KHUYẾN HỌC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


  Số: /QĐ-HKH Cao Dương, ngày 07 tháng 9 năm 2015

  QUYẾT ĐỊNH
  V/v thành lập Chi hội Khuyến học
  Đơn vị :Trường tiểu học Cao Dương.
  Năm học: 2015 - 2016

  CHỦ TỊCH HỘI KHUYẾN HỌC XÃ CAO DƯƠNG

  Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Khuyến học Việt Nam đã được phê duyệt theo quyết định số 133/QĐ-BNV ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ nội vụ;
  Căn cứ quyết định /QĐ-UB ngày tháng năm của UBND Thành phố Hà Nội về phê duyệt đề án củng cố tổ chức và hoạt động Hội Khuyến học TP Hà Nội;
  Căn cứ Công văn liên tịch của Phòng Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học Huyện Thanh Oai về việc thành lập và tổ chức hoạt động Chi hội khuyến học trường học;
  Xét đề nghị của trường tiểu học Cao Dương và Ban Đại diện CMHS của Trường,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Thành lập Chi hội Khuyến học đơn vị trường tiểu học Cao Dương gồm các Ông ( Bà) có tên sau đây:
  (Danh sách đính kèm)
  Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của chi hôi được thực hiện theo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Khuyến học Việt Nam đã được phê duyệt theo quyết định số 133/QĐ-BNV ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ nội vụ, đề án 01/ĐA-HKH ngày của Hội Khuyến học về củng cố tổ chức và hoạt động Hội Khuyến học.
  Điều 3. Các Ông(Bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  Nơi nhận: TM.HKH XÃ CAO DƯƠNG
  - HKH Huyện; CHỦ TỊCH
  - Như điều 3;
  - Lưu HKH.
  UBND XÃ CAO DƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI VHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HỘI KHUYẾN HỌC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


  Cao Dương, ngày 07 tháng 9 năm 2015

  DANH SÁCH CHI HỘI KHUYẾN HỌC
  Đơn vị :Trường tiểu học Cao Dương. Năm học: 2015 -2016
  (Kèm theo quyết định:....../QĐ-HKH, ngày 07/9/2015)  TT
  
  HỌ VÀ TÊN
  
  CHỨC VỤ
  
  CV CHI HỘI KHUYẾN HỌC
  
  GHI CHÚ
  
  01
  Nguyễn Thị Kim Loan
  Hiệu trưởng
  Chi hội trưởng
  
  
  02
  Nguyễn Huy Lương
  Hội trưởng
  Hội CMHS
  Chi hội phó
  
  
  03
  Ng. Thị Minh Nguyệt
  Ủy viên
  Hội CMHS
  Thư ký
  
  
  04
  Nguyễn Huy Toàn
  Ủy viên
  Hội CMHS
  Chi hội viên
  
  
  05
  Lê Thị Bích
  P. Hiệu trưởng
  Chi hội viên
  
  
  06
  Nguyễn Thị Nhàn
  P. Hiệu trưởng
  Chi hội viên
  
  
  07
  Lê Thị Ngà
  P. Hiệu trưởng
  Chi hội viên
  
  
  08
  24 Ông (bà) là Trưởng ban Hội CMHS của 24 lớp
  Trưởng ban Hội CMHS lớp
  Chi hội viên
  
  
  09
  24 GVCN của 24 lớp
  GVCN
  Chi hội viên
  
  
  
  Danh sách có 55 người.


  HỘI KHUYẾN HỌC XÃ CAO DƯƠNG
  CHI HỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  
  Số: /KH-HKH- THCD
  
  Cao Dương, ngày 08 tháng 9 năm 2015
  
  

  KẾ HOẠCH
  HOẠT ĐỘNG KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI
  XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP
  Năm học 2015 - 2016

  Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT”; Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ “ Về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT”;
  Căn cứ điều lệ hội Khuyến học Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 129/HĐ/KHV ngày 07/06/2011 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam;
  Thực hiện công văn số /HD – HKH ngày 29/05/2014 của Hội khuyến học huyện Thanh Oai về việc hướng dẫn sơ kết công tác khuyến học;
  Căn cứ kế hoạch số /KH-HKH ngày của Hội khuyến học xã Cao Dương về kế hoạch hoạt động và vận động quỹ năm 2015;
  Chi hội Khuyến học trường TH Cao Dương xây dựng kế hoạch công tác Khuyến học,
   
  Gửi ý kiến